Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Janowie

Urząd Gminy Janów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Janowie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Janowie.

Data publikacji strony internetowej: 2011-05-11

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2011-05-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

W Urzędzie Gminy w Janowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika, że strona internetowa https://bip.janow.com.pl spełnia wymagania na dzień 22.09.2020 r. w 99.91%.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dawid Puzanowski, adres poczty elektronicznej dawid.puzanowski@janow.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857216288. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Janów

Adres organu odwoławczego: Parkowa 3, 16-130 Janów

Adres e-mail organu odwoławczego: gmina@janow.com.pl

Telefon organu odwoławczego: 857216288

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Janów, ul. Parkowa 3, 16-130 Janów

Do budynku Urzędu Gminy prowadzą 2 wejścia - główne od strony ulicy Parkowej i boczne od strony parkingu przy budynku. Sekretariat znajduje się na I piętrze. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I piętrze. Wejścia do budynku nie posiadają barier architektonicznych ponieważ przy wejściu głównym zamontowana jest winda z systemem przyzywowym dla osób niepełnosprawnych. Petenci mogą na parterze załatwiać sprawy dotyczące USC (dowody osobiste, zameldowania), podatków, gruntów, opłat skarbowych (kasa Urzędu), a także decyzji administracyjnych związanych z budownictwem (decyzje o warunkach zabudowy, numeracja porządkowa nieruchomości, zaświadczenia o mpzt) i ochroną środowiska (decyzje środowiskowe, wycinka drzew, itp.) Na parterze znajduje się również biuro ODR oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS).

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W urzędzie nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.